Current Demands

Company Name
Job Title
Required Quantity
Salary

1. S.C RTH Premium Services (Romania)                    House Keeping                               10                                      $550

2. S.C RTH Premium Services (Romania)                    Laundry Attendant                        10                                       $550

3. S.C RTH Premium Services (Romania)                    Waiter                                              10                                       $550

4. S.C RTH Premium Services (Romania)                    Bartender                                         10                                      $550

5. S.C RTH Premium Services (Romania)                    Stewarding                                      10                                       $550

6. S.C RTH Premium Services (Romania)                    Cook                                                    5                                        $550

सम्वन्धित काममा अनुभवी तथा १० कक्षा पास हुनु पर्ने छ। प्री अन्तरवार्ता धमाधम भै राखेको छ। अन्तिम अन्तरवार्ता Vedio बाट

7. SC DE SILVA INTERMED SRL                                      Tile Technician                                    20                                       $650

8. SC DE SILVA INTERMED SRL                                      Gypsum Technician                            10                                       $650

9. SC DE SILVA INTERMED SRL                                      Mason                                                    20                                      $650

10. SC DE SILVA INTERMED SRL                                    Plumber                                                10                                      $650

11. SC DE SILVA INTERMED SRL                                    Electrician                                             10                                       $650

12. SC DE SILVA INTERMED SRL                                    Steel Fixer                                             20                                       $650

13. SC DE SILVA INTERMED SRL                                    Foreman                                                 10                                      $800

14. SC DE SILVA INTERMED SRL                                     Cleaner                                                  20                                      $550 

सम्वन्धित काममा अनुभवी तथा १० कक्षा पास हुनु पर्ने छ। प्री अन्तरवार्ता धमाधम भै राखेको छ। अन्तिम अन्तरवार्ता Vedio बाट